Instalowanie oprogramowania do transmisji danych.

W celu zainstalowania programów umożliwiających odczytywanie przeliczników firmy COMMON S.A. należy w pierwszej kolejności pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony producenta. Programy są dostępne tutaj.WAŻNE! Zanim przystąpisz do instalacji upewnij się, że profil, na którym pracujesz ma wystarczające uprawnienia do instalacji programów oraz do zmiany czasu systemowego. W przeciwnym wypadku, nie uda Ci się poprawnie zainstalować oprogramowania. Twój profil musi również mieć uprawnienia do zapisywania oraz odczytywania plików z domyślnych katalogów c:\common, c:\gaz_dane oraz c:\mac_ini.

1. Uruchom archiwum samorozpakowujące się. Domyślna ścieżka to C:\Common\Inst_Pr

2. Po rozpakowaniu wszystkich plików automatycznie uruchomi się instalator. Podążaj za jego wskazówkami.

3. Domyślna ścieżka, pod którą zostanie zainstalowany pakiet programów to C:\Common
4. W kolejnym kroku instalator założy grupę programów, domyślnie Gaz Modem oraz utworzy ikony.
5. Następnie należy zwrócić uwagę czy wszystkie ustawienia dotychczas wprowadzone zgadzają się, a zwłaszcza informacja dotycząca danych użytkownika. Poprawnie wypełnione pola dotyczące nazwy użytkownika oraz jego adresu gwarantują poprawne uruchomienie programu.
Przykład:
User Information
Name:  Common – TB
Company:  91-205 Łódź ul Aleksandrowska 67/93

UWAGA! To jest przykład. Nie należy go przepisywać jako Państwa dane teleadresowe!
6. Po zatwierdzerdzeniu wcześniej wybranych opcji instalator rozpocznie kopiowanie niezbędnych plików oraz tworzenie ikon. Zakończenie instalacji nastąpi po wyświetleniu okna z opcjami wyświetlenia pliku readme.txt oraz automatycznym uruchomieniem programu głównego po zakończeniu procesu instalacji. Zaleca się zaznaczyć drugą opcję w celu ustawienia wszystkich parametrów programu do odczytu przeliczników.

7. Przy pierwszym uruchomieniu programu należy określić położenie pliku konfiguracyjnego mac.ini

instalacja1

W przykładzie użyto pliku znajdującego się w katalogu C:\Mac_Ini\Jan. Wskazówka: Należy zaznaczyć katalog, a nie sam plik mac.ini (w przypadku gdy plik już istnieje)

8. Następny katalog, który musi być sprecyzowany dotyczy położenia plików z danymi. W tym celu należy utworzyć odrębny katalog, w którym będą znajdowały się jedynie dane z odczytywanej/-ych stacji. Instalator pokaże najpierw monit ostrzegający o położeniu plików z danymi…

instalacja2

… a następnie pozwoli określić/stworzyć katalog w którym będą magazynowane wszystkie dane.

instalacja3

W naszym przykładzie jest to katalog Dane_Gaz

9. Jeżeli w podanym katalogu nie znajdują się żadne dane dotyczące odczytywanych stacji to należy utworzyć pierwszą stację. Rozpoczynamy od podania adresu przelicznika, tzw. adresu Gaz-Modem (GM).

instalacja5

Adres musi być zgodny z tym, który jest wpisany do przelicznika objętości lub rejestratora. W przypadku korektora objętości CMK-02 adres jest dostępny w menu po wciśnięciu kolejno: ENT, ↓, ↓, ↓, ↓, ENT (wejście do menu, łącza szeregowe → zatwierdzenie). Wartości GM na porcie COM1 i COM2 powinny być takie same.

W przypadku rejestratora CRI-02 należy wejść w menu i nacisnąć kolejno: ENT, ↓, ↓, ENT, ENT (wejście do menu, łącza szeregowe → zatwierdzenie, RS-GAZ2 → zatwierdzenie)

Dla przykładu został wprowadzony numer 1.

10. Gdy pojawi się poniższe okno należy je zignorować.

instalacja6

11. Pojawia się główne okno programu…

instalacja7

… w którym należy w pierwszej kolejności ustawić parametry stacji. Dlatego klikamygórny przycisk po prawej stronie okna: Parametry stacji i ustawiamy wszystkie parametry niezbędne do przeprowadzenia transmisji.

12. Pola opisane poniżej należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym charakterystycznym dla zamontowanego urządzenia.

instalacja8

W polu:

Nazwa stacji wprowadź nazwę, która będzie najlepiej opisywała miejsce pomiaru
Moc zamówiona określ moc zamówioną na podstawie umowy z dostawcą
Numer telefonu wprowadź numer telefonu linii, do której jest dołączony modem telefoniczny. W przypadku gdy stacja jest podłączona do sieci Ethernet należy uprzednio zaznaczyć  z pozycji okna głównego w Opcję/Uruchom Internet, a następnie potwierdzić połączenie. Wówczas pojawi się opcja którą należy zaznaczyć, a następnie wprowadzić adres IP.
Czas przelicznika ustawiamy zgodnie z wytycznymi dla danego regionu.
Prędkość transmisji Opcja aktywna gdy wybrane jest połączenie szeregowe. Ustawiamy zawsze na 9600!
Port COM Opcja aktywna gdy wybrane jest połączenie szeregowe. Ustawiamy zgodnie z portem, pod który jest podłączony modem.
Internet Ustawienia mogą pozostać domyślne.
Gaz Modem Najistotniejszym parametrem jest krok odczytu. Mały krok odczytu to mała ilość danych przesyłana jednorazowo, ale więcej pakietów do przesłania. Duży krok odczytu to duża ilość danych do przesłania jednorazowo, ale ilość pakietów (sumarycznie) maleje.

13. Po zatwierdzeniu wszystkich parametrów należy jeszcze zwrócić uwagę na budowę przycisku Transmisja w oknie głównym programu.

instalacja9

Dwa okienka, które można zaznaczych odpowiadają kolejno początkowej i końcowej dacie danych, które mają być odczytane z przelicznika. Zaznaczenie górnego pola spowoduje wygenerowanie pytania o określenie początku odczytu danych. Opcja jest istotna o tyle, że jeśli pracujemy na laptopie bez zasilania zewnętrznego i będziemy próbowali przeczytać wszystkie dane z przelicznika to może nam nie wystarczyć baterii.

14. Jeśli pojawi nam się okno podobne do poniższego, oznacza to, że program nie może nawiązać łączności z przelicznikiem i nasze ustawienia są błędne. Należy się ponownie zapoznać z punktem 12 lub sprawdzić poprawność połączeń.

instalacja10

15. Gdy łączność zostanie uzyskana i transmisja przebiegnie poprawnie znaczek © zamieni się na = zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

instalacja11

Temat opracował: Radosław Podgórski