POIR.02.03.04-10-0001/18

Projekt: „Uzyskanie ochrony patentowej dla przepływomierza rotorowego z rotorami nowego typu”

Wartość projektu: 521 592,00 zł

Wartość dofinansowania: 219 350,00 zł

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku będącego rezultatem prac B+R zrealizowanych przez pracowników Common S.A. – przepływomierza rotorowego do pomiaru przepływu gazu, zawierającego parę trójzębnych rotorów, z których każdy ma kształt koła zębatego daszkowego. Planowanym efektem projektu jest zapewnienie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku na terytorium Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Turcji, Czech, Słowacji, Węgier, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Korei Południowej i Chin.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.