Moduł telemetryczny CMB-03x/Zx

CMB-03 jest uniwersalnym kompaktowym modułem telemetrycznym dającym zdalny dostęp do urządzeń monitorowanych. Posiada wbudowany moduł GSM pracujący w trybie CSD oraz GPRS. Po  zestawieniu połączenia moduł jest przezroczysty dla protokołów odczytujących monitorowane urządzenia.

Moduł posiada zintegrowane obwody iskrobezpieczne: port komunikacyjny  RS-GAZ2 oraz cztery wejścia dwustanowe IN1÷IN4. Pozwala to na bezpośrednie podłączanie modułu CMB-03 do urządzeń zainstalowanych w strefie 1 zagrożenia wybuchem gazów. Sam moduł  montowany jest poza strefą zagrożenia wybuchem.

Opis

Podstawow¹ zalet¹ modu³u CMB-03 jest zasilanie bateryjne, które eliminuje koszty zwi¹zane z budow¹ linii zasilaj¹cej lub stosowanie drogich szafek telemetrycznych AKP zasilanych z paneli s³onecznych. Podstawowe zasilanie (zasilacz ZA) pozwala na 3 lata pracy przy harmonogramowym odczycie stacji, natomiast przy ci¹g³ym monitoringu stacji czas pracy skraca siê do oko³o 2 miesiêcy. Opcjonalne zastosowanie wiêkszej liczby modu³ów zasilania (pakietów baterii) zwielokrotnia czas bezobs³ugowej pracy urz¹dzenia. Kompletne urz¹dzenie CMB-03 sk³ada siê z dwóch czêœci: modu³u telemetrycznego CMB- 03x oraz jednego z opcjonalnych modu³ów zasilania CMB-03/Zx.

CMB3_010U_PL_DTR

kk_CMB_PL_10_04_15_web

ConfigMB3_004U_PL

ConfigMB-03_v0.12.11.01

CMB-03-drv

CMB-03 – Driver 20170310

 

Wsparcie handlowe i techniczne:
Krzysztof Jekiel
e-mail: kjekiel@common.pl
☎ +48 42 253 66 59
Wsparcie techniczne, serwis:
Michał Ściebiura
msciebiura@common.pl
☎ +48 42 253 66 86